Página Principal
 
VOLTAR PARA A PÁGINA ANTERIOR

               

 

                                

MANTRAS & YANTRAS

 

Yantra Name

Mantra

Benefits

Akarshan Yantra

Aakarshay Mahadevi Ram Mam Priyam Hey Tripure Devdeveshi Tubhyam Dasyami Yanchitam

Attraction/Vashikaran

Ashtalakshmi Yantra

Om Namah Dhandaye Swaha

Wealth/Prosperity

Annapurna Yantra

Om Hreem Kleem Sreem Hreem Namo Bhagawate Maheshwari Annapurna Swaha

Food/Fulfillment of desires

Baglamukhi Yantra

Om Hareeng Bagla Mukhi Namha

Victory over enemies,Law suits and Power

Bhairon Yantra

Om Hareeng Butkaya Aapduddhar anay kuru kuru Batukaya Hareeng

Wish fulfillment,Good fortune and Siddhis

Bajrang Yantra

Aakarshay Mahadevi Ram mam Priyam Hey tripure Devdeveshi Tubhyam Dasyami Yanchitam

Protection from Ghosts/Spirits/Tantra attacks and Evil eyes

Budh (Mercury) Yantra

Om Braang Breeng Brong Sa Bhudhaya Namah

To appease the planet Buddh or Mercury

Brihaspati (Guru/Jupiter) Yantra

Om Graang Greeng Grong Sa Gurve Namah

To appease the planet Brihaspati or Jupiter

Bhuvneshwari Yantra

Om Hreem Shreem Kleem Bhuvaneshrayah Namah

To gain Knowledge and for meditation

Bala Tripura Sundari Yantra

Om Aim Hreem Shreem Sri Lalita Tripurasundari Padukam Poojayami Namah

Wealth,Prosperity and Goodluck

Bhoot Pret Badha Nivaran Yantra

Om namo bhagwate ru ru bhairvaye bhoot pret shay kuru kuru hu fat swaha

Protection from Ghosts and Spirits

Bhairavi Yantra

Om Bhairavi Saham

Energy/power and to get rid of fears

Chandra Yantra

Aakarshay Mahadevi Ram mam Priyam Hey tripure Devdeveshi Tubhyam Dasyami Yanchitam

Yantra to appease the planet Moon

Chandi Yantra

Aim Hrim Klim Chamundaye Vichhe

Prosperity,Power and Positive energy

Chinnamasta Yantra

Om Shrim Hreem Hreem Aim Vajra Vairochaniye Shrim Hreem Hreem Phat Svaha

Power

Dhumavati Yantra

Dhung Dhung Dhumavati Tha Tha

Success and Spiritual upliftment

Durga Bisa Yantra/Durga yantra

Aaeng Hareeng Kaleeng Chamundaye Vichche

Luck in Business, wealth, prosperity

Dhumavati Yantra

Dhum Dhum Dhumavati Swaha

Success and Spiritual Upliftment

Dhanvantri Yantra

Om Namo Bhagavathe Vasudevaya Dhanvataraye Amritha Kalasa Hasthaya Sarva Maya Vinasanaya Trilokya Nathaya Sri Maha Vishnave Namah

Rid of diseases and good health

Durga Saptashi Yantra

Om Dum Durgaye Namaha

Blessings of goddess durga

Gayatri Yantra

Om Bhoorbhuvah Swah Tatsyavitur Vareniyam, Bhargo Devasya Dhi Mahi Dhiya Yona Prachodyat

Peace,Harmony and Happiness

Ganesha/Ganpati Yantra

Aum Gang Ganpatye Namah

Success in business and fulfillment of desires

Grih Dosh Yantra

Om Aakarshay Mahadevi Ram mam Priyam Hey Tripure Devdeveshi Tubhyam Dasyami Yanchitam

To remove vastu doshas

Grah Pida Niwarak Shani Yantra

Om Preeang Preeng Prong Sa Shange Namah

To get Peace,Harmony and Removal of problems

Haridra Ganesh Yantra

Om Hum Gum Glaum

Success in desires

Heramba Ganapati Yantra

Om Gum Ganpati Nama

Power and Success

Hanuman Yantra

Om Sri Hanumante Namaha

Power,Authority,Vigour and to Overcome Enemies

Kanakdhara Yantra

Aum Shri Mahalakymaye Namah

Luck in gambling/speculation,Wealth and Good Fortune

Kuber Yantra

Om Yakshyaya Kuberaya Vaishravanaaya Dhanadhanyadi Padayeh Dhana-Dhanya Samreeddhing Me Dehi Dapaya Swaha

Prosperity,Wealth

Kaalsarp Yantra

Om Asteek Munaye Namah

Get rid of Agonies/Problems arrising due to Kaalsarp yoga

Kamla Yantra

Om Ayeim Shreem Hreem Kamalvaasinyei Namah

Rid of Debts/Poverty/Problems and Tension

Kamdev Yantra

Aum Kamadevaye Vidmahe,Pushp Vanaye Dhi Mahi,Tanno Kamah Prachdayat

Fulfillment of Sexual Desires

Karya Sidhi Yantra

Om Eim Hreem Shreem Kleem Namaha

Fulfillment of Personal Desires

Ketu Yantra

Om Hreem Ketve Namah

To Appease Planet Ketu

Krishna Yantra

Om Devaki Nandaya Vidmahe, Vasudevaya Dheemahi, Tannah Radha Krishnah Prachodayat

Blessing of Lord Krishna

Katyayani Yantra

Kaatyaayani Mahaamaayey Mahaa YoginyaDheeshwaree, Nanda Gopasuta Devi Pati Mey Kuru Tey Namaha

Love Between Couples,Solve difficulties in Marriage

Lakshmi Prapti Yantra

Aum Shree Mahalakyamya Namah

Wealth,Improvement in Finances

Lagan Yog Yantra

Kaatyaayani Mahaamaayey Mahaa YoginyaDheeshwaree, Nanda Gopasuta Devi Pati Mey Kuru Tey Namaha

Helps in Getting Married

Lakshmi Naryan Yantra

Aum Shri Mahalakymaye Namah

Prosperity,Harmony,Good health and Good luck in all ventures

Maha Kali Yantra

Om Kareeng Kalekaye Namah, Om Kapalingaye Namah

Fulfillment of Desires, Wealth, Comforts of life

Manokamna Prapti Yantra

Om Hreem Namah

Fulfillment of All Desires

Mahamritunjay Yantra

Om Hoom Joom Saha, Om Bhu Bhuvah Swaha, Om Triyambakam Yajamahey, Sungandhim Pushti Vardanam, Uruvar Kamiva Bandhanan, Mrityor Muksheeya Mamritat, Swaha Bhuvah Bhu Om, Saha Joom Hoom Om

To get rid of all Health Problems and Fear of Death

Maruti Yantra

Om Sri Hanumante Namaha

Rid of all Fears and ghosts

Matangi Yantra

Om Hreem Kleem Hum Matangaye Phat Swaha

Blessings of Goddess Matangi

Meru Yantra

Om Aaeeng Hreeng Kleeng Shreeng Mahalakshmye Namah

Fulfillment of Ambitions,Financial Gain and Influence

Mangal Yantra

Om Angarakaya Namaha

Luck in Business & Health

Mahalakshmi Yantra

Om Shreem Hreem Shree Mahalaxmiyei Namah

Wealth,Prosperity and Good fortune

Narsimha Yantra

Aum Nring Nring Nring Narsinghaye Namah Aum

Protection from Enemies

Narayan Yantra

Aum Namo Narayana

Blessings of Lord Vishnu

Om Yantra

Om Namah Shivay

Grave dangers,Rid of serious health problems

Rahu Yantra

Om Bhraang bhreeg Bhrang Sa Rahve Namah

To Appease Planet Rahu and Victory

Ram Raksha Yantra

Om Sri Ram Jaya Rama Jaya Jaya Rama

To get rid of all Perils, Obstacles in the way of your success, gain, all round prosperity, fame and luxuries

Raksha Kavach Yantra

Mrityunjaya Mahadev Traahimaam Sharanagatam Janam-Mrityu Jara Vyadhi Piditam Karmbandhane

To overcome enemies, protection from black magic

Rishi Mandal Yantra

Om Hreem Kamal Vaasinyei Pratyaksham Hreem Phat

Blessings of Rishis and Harmony at Home

Rog Nivaran Yantra

Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Guru Sakshaat Para Brahma Tasmei Shree Gurave Namah

Rid of Fatal Diseases and Life Giving

Saraswati Yantra

Om Eim Saraswatiyei Swaha

Education,Learning and Knowdedge

Santan Gopal Yantra

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Prevents Miscarriage During Pregnancy and Bless Childless couples with Children

Shree Yantra

Om Shreeng Hareeng Kaleeng Hareeng Sri mahalakshmiaye Namah

P eace,Happiness,Popularity,Power,Authority,Wealth, Prosperity & Success

Shubh Labh Yantra

Om Shareeng Hareeng Kaleeng Glaeeng gang Ganpataye var varad Sarvjan me Vashmanaya Svaha

Good Luck, Success, Wealth & Prosperity

Shiva Yantra

Om Namah Shivay

Protection From Evil Spirits

Shani Yantra

Om Preeang Preeng Prong Sa Shange Namah

Blessings of Lord Shani

Shukra Yantra

Om Draang Dreeng Drong Sa Shukraye Namha

Blessing of Lord Shukra and For Love

Surya Yantra

Om Hreem Suryay Namah

To Appease Planet Sun and Overcome Difficulties

Swastik Yantra

Om Lakeen

Protection from Evil Eyes and goodluck

Sudarshan Yantra

Om Namo Narayanaya

To Remove illness and Misfortune

Sarva Badha Mukti Yantra

Sarvaa Badhaa Vinirmukto Dhana Dhaanya Sutaanvitah Manushyo Mata Prasaaden Bhavishyati Na Sanshayah

Rid of all Troubles/Problems and All Material Comforts in Life

Sampurn Sriyantra

Om Shreem Hreem Shreem Mahalakshmyei Shreem Hreem Shreem Namah

Wealth,Luck,Prosperity,Harmony and Peace

Sampurn Vastu Dosh Nivaran Yantra

Vaastudev Namastatu Bhushanyaanirat Prabho, Mam Grahe Dhan Dhaanyaadi Samraddh Kuru Sarvada

Removes Vaastu ill-effects from place of work/residence

Sampurn Mahalakshmi Yantra

Om Shreem Hreem Kamle Kamlalayei Praseed Praseed Om Shreem Hreem Shree Mahalaxmiyei Namah

Wealth,Prosperity and Good fortune

Sarva Karya Sidhi Yantra

Om Hreem shreem Kleem Mam Sarva Karya Sadhay Sadhay Swaha

Fulfillment of All Desires

Tara Devi Yantra

Om Streem Hum Phat

Overcome Troubles,Poverty

Tripura Sundari Yantra

Shreem Hreem Kleem Aim Soo

Happiness,Joy and Beauty

Vastu Yantra/ Vastu Devta Yantra

Vaastudev Namastatu Bhushanyaanirat Prabho, Mam Grahe Dhan Dhaanyaadi Samraddh Kuru Sarvada

Remove Vastu ill Effects

Vashikaran Yantra

Om Lakeem Lakeem (name of person) Mum Vashyam Kuru Kuru Swaha

Love,Attraction and Desires

Vahan Durghatna Yantra

Om Aum Hraam Hreem Hraum Shree Vayu Putraye Namaha

Protection from Accidents and Mishaps

Vyapar Vridhi Yantra

Om Akarshaye Swaha

Business,Turnover and Luck

Vighantras Navgrah Yantra

Om Maha Hareeng La Shareeng Kashamayee Kaling Aing Noon

Prosperity and Removal of Negative Effects of Planets

 

http://www.devshoppe.com/YantrasandMantras.html

 

               

 

 

 

AS TRÊS GRANDES ONDAS DE SRI CAITANYA MAHAPRABHU NO BRASIL

(História do Movimento Hare Krsna no Brasil - por Vyasa Dasa)

Relato Histórico do Inicio do Vaisnavismo no Brasil em 1973, com A.C. Bhktivendanta Swami Prabhupada, e os demais momentos importantes que se seguiram com a continuidade evolutiva do Estabelecimento de Grandes Acaryas Vaisnavas, sendo Srila Sridhara Maharaja a partir de 1.980 e atualmente Srila Narayana Maharaja.

 

 

 

Livros Vaisnavas

Página Inicial

Estamos no Ar desde 20 de janeiro de 2.003
Você é o nosso visitante nº

<>

Agenda Vaisnava -Bhakti Yoga - Links - Comunidades Vaisnavas no Orkut - Culinária Vegetariana  -Editorial - E-mail Guardiões/Fale Conosco -   Livros - Notícias - Orkut - Guardiões.com - Orkut  Tulasi Dev  - Página Antiga - Página Principal em  Português -  Parampara - Relação de Editoriais e Textos - Sridhara Maharaja no Brasil - Srila Prabupada no Brasil -  

Quem Somos - Artes Marciais - Bhakti YogaLinks - Livros -    Fale Conosco - Acaryas

novela das oito a caminho das